Informacje prawne dla pasażerów

 

  1. Zasady nabywania jak również zmiany biletów jednorazowych oraz miesięcznych w publicznym transporcie zbiorowym w oparciu o ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz.U.2020.8 t.j.)

 

Art. 15. [Obowiązek przestrzegania przepisów porządkowych]

  1. Podróżny jest obowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie.
  2. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie mogą być niedopuszczone do przewozu lub usunięte ze środka transportowego.
  3. Osoby uciążliwe dla podróżnych lub odmawiające zapłacenia należności za przewóz mogą być usunięte ze środka transportowego, chyba że naruszałoby to zasady współżycia społecznego.

Art. 16. [Zawarcie umowy przewozu. Dane zamieszczane na bilecie]

  1. Umowę przewozu zawiera się przez nabycie biletu na przejazd przed rozpoczęciem podróży lub spełnienie innych określonych przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego warunków dostępu do środka transportowego, a w razie ich nieustalenia – przez samo zajęcie miejsca w środku transportowym.
  2. Na bilecie, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się:

1)nazwę przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego;

2)relację lub strefę przejazdu;

3)wysokość należności za przejazd;

4)zakres uprawnień pasażera do ulgowego przejazdu.

  1. Na bilecie mogą być umieszczane inne informacje, w tym dane osobowe pasażera, jeżeli jest to niezbędne dla przewoźnika lub organizatora w regularnym przewozie osób.

Art. 17. [odstąpienie od umowy przewozu]

(…)
4. Podróżnemu, który odstąpił od umowy przewozu albo którego na podstawie art. 15 nie dopuszczono do przewozu lub usunięto ze środka transportowego, przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego). Potrącenia nie stosuje się, jeżeli podróżny odstąpi od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie przewoźnika.

 

  1. Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na podstawie ustawy z dnia 16 czerwca 1992r. (Dz.U.1992 nr 54 poz.254)

 

Art. 5a. [Ulgowe przejazdy na podstawie biletów miesięcznych nabywanych przez gminę]

W przypadku nabywania przez gminę biletów miesięcznych dla dzieci w celu wykonania obowiązku określonego w art. 32 ust. 5 oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) uwzględnia się ulgi, o których mowa w art. 4 ust. 6 i art. 5 ust. 1.

Art. 5. [Osoby uprawnione do ulgowych przejazdów autobusowych na podstawie biletów imiennych miesięcznych]

Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

  1. Zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób określone w oparciu o Ustawę z 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2020.1944 t.j.)

PKL „Jacek” s.c. działa jako operator publicznego transportu zbiorowego w oparciu o umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na liniach komunikacyjnych określonych w umowie zawartej z Gminą Drawno, na liniach przez Starostwo Powiatowe w Choszcznie oraz linii określonej przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.  W związku z powyższym w zakresie przejazdów okazjonalnych zastosowanie znajdują również przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

  1. Przewóz osób stanowi główną działalność spółki PKL ”Jacek” s.c., zgodne z licencją nr 0005936 na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydaną na podstawie art. 7 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz.1371)